بتونه چوب فوری (سفید، اخرا، طوسی، مشکی، قرمز، گلماش)